Projekt „Czysta energia dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy”

2022-04-26

„Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. informuje, iż realizuje projekt pn. „Czysta energia dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekt ukierunkowany jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się może jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. 

W wyniku realizacji projektu na budynkach na działkach ewid. nr 1672/3, 1529/11, 1529/9, 1529/7, 1529/5, 1/2, 4559, 1431/4, 532/1 zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, oszczędności energetycznej budynków poprzez montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne). Dzięki usprawnieniu instalacji elektrycznej (w tym panele PV), zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery oraz obniżone zostaną koszty za energię elektryczną. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Realizacja projektu przyczyni się również do podniesiona świadomości korzyści ekonomicznych z inwestycji w działania środowiskowe.

Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1): 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 6 szt.
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,14 MWe
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 138,31 MWhe/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 46,62 tony równoważnika CO2/rok. 
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 147,25 kWe

Zadanie pn. „Czysta energia dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Izbicy” obejmuje następujące działania:

 1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Bazy GPGK Izbica w Ostrzycy 
 2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ujęcia wody w Bobliwie 
 3. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ujęcia wody w Tarnogórze 
 4. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ujęcia wody w Tarzymiechach 
 5. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ujęcia wody w Wale 
 6. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Izbicy

Wartość dofinansowania projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.04.02.00-06-0380/20-00 wynosi 241 046,79 PLN.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2022-02-28

 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 2022-03-31

Kontakt

logo

Dane kontaktowe

Adres: Ostrzyca 144, 22-375 Izbica
Telefon: 846 183 032, 500 540 803
E-mail: [email protected]
NIP: 5641656895
REGON: 060749665

Godziny pracy

Pon
7:00 - 15:00

Wt
7:00 - 15:00

Śr
7:00 - 15:00

Czw
7:00 - 15:00

Pt
7:00 - 15:00